ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ລະບົບຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແລະການຂັບຂີ່ ສປປ.ລາວ
ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແລະການຂັບຂີ່